Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0

Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0
Polityka prywatności (RODO) - Terrabud PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – usługi inwestycyjne, projektowanie, nadzory inwestorskie, FIDIC

Zakres zastosowania informacji

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ma zastosowanie do danych otrzymanych:

* poprzez formularze elektroniczne,

* w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe),

* przez przedstawicieli spółki TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z w zakresie działań projektowych, zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Administrator, przedstawiciel administratora

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Aktualna dane kontaktowe dostępne są na stronach:
www.terrabud.pl

TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Gliwickiej 228, 40-861 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000637406, NIP 645-23-19-513.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Gliwicka 228
40- 861 Katowice

biuro@terrabud.pl
tel. +48 (32) 200-01-81

Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

Spółka TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółce TERRABUD Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółka zbiera TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez spółkę TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, demo, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

II.
CEL: kontakty biznesowe
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli spółki TERRABUD Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele spółki TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki, zaproszenia na spotkanie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółki TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

III.
CEL: newsletter
PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od TERRABUD Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności.

Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

IV.
CEL: odpowiedź na zapytanie
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

V.
CEL: organizacja i promocja eventu
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez spółkę TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację eventów.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy spółką TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a innym podmiotem
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy spółką TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VII.
CEL: współpraca z partnerem TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć partnerów TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem spółki TERRABUD Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., jaki sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i rozwój sieci stałych partnerów.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VIII.
CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług TERRABUD Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach spółki TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Podjęcie kontaktów z przedstawicielem spółki z TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty. W przypadku wyrażenia zgody – zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

IX.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

X.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków spółki TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie spółka TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze spółką TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Rezygnacja z newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na newsletter – zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :
* dostępu do danych;
* sprostowania danych;
* usunięcia danych;
* ograniczenia przetwarzania danych;
* przenoszenia danych;
* sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
* cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zwracamy uwagę na to, że :
* prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
* prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
* administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
* w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych.

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO). Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Nota prawna

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TERRABUD PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniony w celu realizacji wynikających z przepisów RODO.