Obsługa wykonawcy w oparciu
o zbiór procedur FIDIC

Usługę tą kierujemy do wykonawców nie posiadających doświadczonej kadry do obsługi dużych przedsięwzięć budowlanych, realizowanych w oparciu o zbiór procedur FIDIC.

FIDIC

Na obsługę prowadzenia inwestycji w ramach procedur FIDIC składa się m.in.:

  • Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy – prowadzenie biura Wykonawcy.
  • Prowadzenie baz danych zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu wyrobów budowlanych.
  • Przygotowanie i aktualizacja harmonogramów robót.
  • Przygotowywanie przejściowych świadectw płatności oraz rozliczanie Wykonawcy
  • Analiza finansowego postępu robót.
  • Analiza przepływów pieniężnych.
  • Wykonanie projektów wykonawczych zamiennych (niezależnych od nadzoru autorskiego).
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
  • Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
  • Wykonanie i utrzymanie tablic informacyjnych.
  • Wykonanie ekspertyz budowlanych.
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
  • Wykonanie miesięcznych raportów postępów prac.
  • Organizacja narad koordynacyjnych na budowie.
  • Prowadzenie korespondencji pomiędzy Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą.
  • Zapewnienie obsługi geodezyjnej.
  • Zapewnienie obsługi geologicznej.
  • Zapewnienie obsługi archeologicznej.
  • Zapewnienie obsługi BHP.