Od 2003 r. do chwili obecnej zespół tworzący Terrabud Polska wykonał blisko 200 analiz szczegółowych terenów, głównie dla takich inwestorów jak: Tesco, Torca, Shell, Apollo Rida Retail Management i Lidl. Analizy wykonywaliśmy i wykonujemy również dla innych inwestorów, zarówno prywatnych jak i publicznych. Szczególną analizą było opracowanie studialne pn. ”Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce”.

Co się składa na analizę szczegółową?

Szczegółowa analiza przybiera formę raportu, który to raport składa się z części planistycznej i inżynierskiej.
W części planistycznej analizowana jest szczegółowo możliwość realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia planu miejscowego a w przypadku jego braku określa się prawdopodobieństwo uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia oraz wykonuje inne opracowania związane m.in. z:

  • ochroną środowiska
  • ochroną konserwatorską
  • wpływem szkód górniczych itp.

Na podstawie powyższych ustaleń opracowane jest studium wykonalności (feasibility study).

Szczególną formą analizy terenu jest jej rozbudowana forma, odnosząca się do większych obszarów,
na których planowana jest ich aktywizacja w formie stref gospodarczych. Analiza ta oprócz powyższych informacji zawiera dodatkowo ocenę atrakcyjności inwestycyjnej terenu na tle planów regionalnych i krajowych oraz istniejącej
i planowanej, szeroko rozumianej, infrastruktury. Opracowanie takie wzbogacone jest także o elementy wizualizacyjne.